Strafrecht – Verkeersrecht

U bent slachtoffer van een diefstal, fysiek geweld, afpersing, oplichting? U wenst een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen? U bent het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek en hebt nood aan een goede verdediging? U bent gedagvaard voor de Correctionele Rechtbank? U ontving een oproeping teneinde te worden verhoord bij de politie of de onderzoeksrechter? U werd opgepakt en hebt onmiddellijk nood aan assistentie bij het eerste verhoor?

 

Bijstand bij het eerste verhoor of in functie van het eerste verhoor – Ingevolge rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ondermeer uitgesproken in de zogenaamde arresten “Salduz” en “Panovits” werd ook België gedwongen wetgeving uit te vaardigen die het een verdachte diende mogelijk te maken om van bij het eerste verhoor kennis te kunnen nemen van al zijn rechten, daarin begrepen het recht om te zwijgen/niet op bepaalde vragen te antwoorden, zichzelf niet te moeten incrimineren, alsmede om onmiddellijk of voorafgaandelijk beroep te doen op een advocaat.

 

Wanneer u onmiddellijk wordt aangehouden en verhoord als verdachte, kan u voor uw bijstand beroep doen op Meester De Mulder voor zover deze op dat ogenblik beschikbaar is. Wanneer u niet bent aangehouden, maar de feiten zijn van een zeker gewicht, zal de Politie vaak een verhoor organiseren op uitnodiging. In dat geval kan u voorafgaand dit verhoor overleg plegen met uw advocaat teneinde enige mentale of juridische voorbereiding uit te werken. Tot slot bestaan er nog steeds omstandigheden waarin er zonder de (voorafgaandelijke) bijstand van een advocaat kan worden verhoord.

 

Het kantoor kan u bijstand verlenen zowel tijdens een eerste verhoor in het kader van een arrestatie, als bij de Onderzoeksrechter indien u zou worden voorgeleid.

 

Opstart en/of Bijstand tijdens een strafrechtelijke procedure – Advocatenkantoor De Mulder behartigt de belangen van zowel verdachten, beklaagden als burgerlijke partijen, zowel tijdens een gerechtelijk onderzoek (u verschijnt voor een Raadkamer of Kamer van Inbeschuldigingstelling), als tijdens de procedure ten gronde (Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Correctionele Kamer van het Hof van Beroep).

 

Maar ook de opstart van een strafrechtelijke procedure kan worden uitgewerkt met bijstand van de advocaat: welke verklaringen en formuleringen kunnen worden gebruikt bij het aangeven van feiten bij de politie, het uitwerken van een klacht met burgerlijke partijstelling, het uitbrengen van een rechtstreekse dagvaarding voor de politierechtbank of correctionele rechtbank etc.

 

Verkeersmisdrijven – Verkeersmisdrijven zijn tegenwoordig dagelijkse kost in flitspaalland. Even de volle aandacht op de weg en niet op een toevallig te pas en te onpas aangegeven zone 30, en de flits is reeds voorbij. Snelheidsovertredingen vormen een groot aandeel van de dagvaardingen om te verschijnen voor een Politierechtbank.

 

Het beroep doen op een advocaat met kennis van zaken kan in dergelijke omstandigheden belangrijk zijn teneinde de meest en best geïndividualiseerde sanctie te bekomen, of beter, indien mogelijk, teneinde een sanctie te vermijden. Advocatenkantoor De Mulder zorgt ervoor dat u vooreerst kan vernemen of u kan aanspraak maken op rechtsbijstand van uw verzekering zodat u eventueel kan vermijden om ook uw advocaat te moeten betalen. Daarnaast wordt een degelijk verweer voorbereid, dit zowel naar de eventuele geldboete toe, als naar het eventueel risico op een periode van verval tot het recht van sturen. Tot slot verzekert de aanwezigheid van uw advocaat ter zitting uw vertegenwoordiging, zodat u in de meeste gevallen op een weekdag kan vermijden verlof te moeten nemen om op de zitting aanwezig te zijn (behoudens indien uw persoonlijke verschijning door de rechtbank wordt verplicht gesteld)

 

Het moet wel gezegd dat uw aanwezigheid op de zitting van de Politierechtbank meer blijk geeft van verantwoordelijkheidsbesef, hetgeen soms een rol kan spelen in het oordeel van de rechter.

 

U zit in de gevangenis ingevolge een effectieve gevangenisstraf, dan wel ingevolge een voorlopige hechtenis – Het kantoor van Meester De Mulder zorgt ervoor dat u in geval van absolute noodzaak ook effectief bezoek ontvangt van uw advocaat. Bovendien kan u erop rekenen dat ook uw rechten binnen de gevangenismuren worden verdedigd, zo inzake de zittingen van de strafuitvoeringsrechtbank (Voorlopige invrijheidstelling, Elektronisch toezicht, beperkte detentie etc.), als inzake uw rechtspositie als gedetineerde (interne regels van gedetineerden – tuchtprocedures binnen de gevangenis).

 

Uw claim van schade als burgerlijke partij – Zowel inzake bepaalde verkeersmisdrijven (verkeersongevallen met materiële en/of lichamelijke schade) als voor wat betreft een groot deel van de algemene strafdossiers (diefstal, oplichting, frauduleus faillissement, beledigingen, zedenfeiten, slagen en verwondingen, moordzaken, etc.) vereisen van de benadeelde partij vaak een aantal initiatieven om recuperatie te bekomen van de schade of het aangedane leed. Te dien einde kan het vooreerst belangrijk zijn het dossier op de voet door uw advocaat te laten volgen (verklaring van benadeelde persoon), alsmede om tijdig een burgerlijke partijstelling in te dienen (rechten als burgerlijke partij tot het stellen van bepaalde onderzoeksdaden). In gevallen van een diefstal kan het materieel nadeel vaak vrij eenvoudig worden geraamd. Inzake fysieke en morele schade liggen de kaarten vaak anders. Soms dringt zich een medische gerechtsexpertise op, waarna het zaaks is een goede assistentie en verdediging te kunnen krijgen betreffende de raming van alle vormen van morele schade (pijnen, smarten, onmogelijkheden te werken of in te staan voor het huishouden, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid, eventuele blijvende invaliditeit, letsels etc.).

 

Advocatenkantoor De Mulder staat tot uw dienst voor een aangepaste juridische begeleiding, waarbij er naast de toepassing van de juridische regels ook plaats is voor een goed gesprek. Aarzel niet om contact te nemen voor een consultatie.