Tarieven – Erelonen – Kosten

Een eerste verkennende consultatie/ontmoeting zonder diepgaande adviezen, zal over het algemeen een ereloon impliceren van € 50,00 excl. btw

Wanneer er een professionele samenwerking tot stand komt, wordt een algemeen richttarief voor particulieren

gehanteerd van uurtarieven die  rond € 90,00/u excl. btw liggen. Dit tarief kan variëren volgens de soort van zaak, de mogelijkheden van de cliënt en de dringendheid van tussenkomst.

Bemiddelingen, bijvoorbeeld voor de opstelling van een Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT) kunnen worden verstrekt tegen het tarief van € 120,00/u excl. btw in geval van 2 partijen, met dien verstande dat de prijs te verdelen valt onder beide partijen.

Wanneer er een invordering of een gerechtelijke procedure dient te worden gevoerd, en een rechtsplegingsvergoeding kan worden bekomen, dan zal deze vergoeding steeds de minimale vergoeding vertegenwoordigen.

Naast deze ereloontarieven, dient de cliënt ook in te staan voor de onkosten van de zaak. Deze kosten zijn onder meer dactylografie, kopijen, verplaatsingen etc., dewelke in detail worden meegedeeld aan de cliënt naar aanleiding van de samenwerking of voorschotfacturatie.

Parallel zullen aan de klant ook de algemene en zeer klassieke factuurvoorwaarden worden meegedeeld die op alle facturaties van toepassing zijn te weten:

Alle bedragen zijn contant betaalbaar te Asse en dienen te worden betaald uiterlijk 14 dagen na uitgifte van de honorariumnota. Bij gebreke aan betaling wordt het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 100,00. De rechtsplegingsvergoeding is steeds het minimum ereloon van de advocaat. De verantwoordelijkheid van uw advocaat is beperkt tot het bedrag dat onder zijn verzekering beroepsaansprakelijkheid valt.

In het kader van de anti-witwasregelgeving en antiterrorisme  is DMA bvba verplicht zijn cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Wanneer er feiten worden vastgesteld waarvan het kantoor weet of vermoed dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, dient in overeenstemming met deze wetgeving de informatie te worden overgemaakt aan de Stafhouder van de Orde. Deze laatste beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt doorgemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. In het kader van de Privacy-wetgeving, GDPR, dient de cliënt te weten dat zijn gegevens voor administratieve doeleinden worden bijgehouden in het elektronisch dossier, het dropboxdossier, de mailbestanden, elektronische adresbestanden en het fysiek dossier en dit voor een periode tot 10 jaar na beëindiging van het dossier of de contractuele relatie. Deze gegevens kunnen ook worden gehanteerd voor professionele networking zoals een receptie van DMA bvba. De cliënt heeft steeds het recht navraag toe doen over welke informaties waar worden bewaard, en heeft het recht de uitwissing te verzoeken van al zijn gegevens. Enkel het Belgische Recht is van toepassing en de rechtbanken te Brussel en het Vredegerecht te Asse zijn bevoegd. Partijen verkiezen als proceduretaal voor ereloonbetwistingen de Nederlandse taal. Cliënten werden ingelicht over de mogelijkheden, bestaan en voorwaarden van kosteloze tweedelijnsbijstand.

Gerechtskosten zijn door de cliënt rechtstreeks te betalen. Dit betreft ondermeer de kost van dagvaarding, betekening, uitgiftes van vonnissen, rolrechten (griffiekosten) voor indiening van verzoekschriften, opzoekingen in het rijksregister, het Centraal Bestand der Beslagberichten enz…

Laat u nooit door de tarieven van advocaten: een advocaat kost uiteraard geld, maar indien u geconfronteerd bent met bepaalde bouwproblemen, huurproblemen, familiale of andere problemen, kan zijn tussenkomst vaak erger voorkomen, en rust brengen waar rust hoort te zijn. Rechtszekerheid is vaak veel belangrijker dan de kostprijs om deze rechtszekerheid te bekomen.

Een van de slogans van de Orde van Vlaamse Balies is dan ook:

Een advocaat, beter vroeg dan laat.

Onder de voorwaarde dat u in aanmerking komt voor pro-deo tussenkomsten van een advocaat, kunnen onze advocaten u ook daarin verder van dienst zijn, en dit aldus onder de gehele, dan wel onder de gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbijstand. DMA ziet het als zijn sociale taak om de zwakkeren van de maatschappij voor zover als mogelijk in dit verband bij te staan. Hij kantoor werkt mee aan de door de overheid gesubsidieerde algemene kosteloze tweedelijnsbijstand, alsook aan de strafpermanentie, Salduz-permanentie en de Jeugdpermanentie.