Ondernemingsrecht

Invorderingen

U kan op een vrij eenvoudige en in onderling overleg bepaalde wijze met het advocatenkantoor overeenkomen volgens welke prijszetting er ingebrekestellingen worden gestuurd aan nalatige klanten.

Bij gebreke aan positieve reactie, kan een beperkt solvabiliteitsonderzoek worden gedaan (vaste woonplaats? Bekend in de beslagberichten? Indien een handelaar/vennootschap, nog niet gefailleerd? ) teneinde te vermijden dat er verdere nutteloze kosten zouden worden gemaakt.

Zijn er geen negatieve indicaties, dan kan er gedagvaard worden voor de bevoegde rechtbank teneinde tot invordering over te gaan.

Indien er een grote discussie ontstaat, wordt er geëvalueerd of het nuttig blijft om de invordering verder door te drijven.

Zo snel als mogelijk wordt getracht een vonnis of verstekvonnis (bij afwezigheid van de schuldenaar) te bekomen, waarna alles in werking wordt gesteld teneinde dit vonnis aan de tegenpartij te betekenen (ter kennis te brengen op een officiële wijze, met tussenkomst van een deurwaarder).

 

Wanneer vervolgens, na verloop van 1 maand (termijn waarbinnen de verstek latende, op de zitting afwezige schuldenaar verzet kan aantekenen, dan wel waarbinnen de wel aanwezig gewezen tegenpartij een hoger beroep kan aantekenen) nog geen betaling mocht volgen, worden met de gerechtsdeurwaarder de nodige afspraken gemaakt teneinde beslag te laten leggen op roerende of onroerende goederen.

Voor grote invorderingen (hoge bedragen) kan er ten gepaste tijde, zelfs voorafgaand de procedure of tijdens de gerechtelijke procedure, een bewarend beslag worden aangevraagd aan de beslagrechter.

Finaal zorgt advocatenkantoor De Mulder dat u een transparant overzicht krijgt van gemaakte kosten en gepresteerde diensten, met een afrekening en overboeking van de bekomen ingevorderde facturen.

 

Arbeidsrecht

Vaak in samenwerking met collega’s-Advocaten, kan advocatenkantoor De Mulder u bijstaan in betwistingen en gerechtelijke procedures betreffende ontslagen, pensioenen, discussies met de arbeidsinspectie, deeltijdse arbeid, arbeidstijdregeling, pesten en welzijn op het werk, privacy en veiligheid, indienststelling en problemen betreffende buitenlandse arbeidskrachten, maar ook met het doorlichten en adviseren betreffende overeenkomsten voor arbeiders, bedienden en hogere functies.

Ook betreffende het collectief arbeidsrecht kan u bij ons kantoor terecht, en wij u kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten terzake.

 

Consumentenrechten

Consumenten krijgen een steeds betere bescherming tegen onevenwichtige (en vaak verboden) clausules in overeenkomsten van aankoop van goederen en aanwending van diensten.

Zorg er als onderneming voor dat de algemene voorwaarden welke u hanteert, en de clausules welke u wenst te verwerken in uw overeenkomsten met consumenten, compatibel zijn met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Laat u daarom tijdig adviseren betreffende uw algemene voorwaarden en ontwerpen van contracten.

 

ICT-recht

Meester De Mulder heeft losse samenwerkingen met advocaten-specialisten in dit vakgebied teneinde u de beste bijstand te bieden voor de opmaak van contracten voor webdesigners, cloudservers, hostings, problemen met domeinnamen, publiciteit via het internet, noodzakelijke vereisten vermeldingen op websites etc.

Neem gerust contact voor meer informatie.

 

Vennootschapsrecht, reorganisaties, M&A

Advocatenkantoor De Mulder zal u graag begeleiden in het vinden van de beste diensten voor bijstand in onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

 

Merkenrecht

Het merkenrecht is een dermate gespecialiseerde sector, dat Meester De Mulder graag met u zal bekijken in welke samenwerking u kan treden met een specialist terzake.