Jeugdrecht

Het Jeugdrecht (Jeugdbeschermingsrecht en Jeugdsanctierecht) is een omvangrijk kluwen van regels waaraan minderjarigen kunnen worden onderworpen teneinde hen te sanctioneren voor gepleegde strafbare feiten (zogenaamde als misdaad omschreven feiten) dan wel teneinde hen te beschermen of te behoeden in geval van moeilijke, soms uitzichtloze thuis- schoolse- of maatschappelijke situaties. Maar het Jeugdrecht gaat verder dan dat, zo bijvoorbeeld de burgerlijke aansprakelijkheid van de minderjarige (bromfietsongeval met schade enz), Gemeentelijke Administratieve Sancties (ingevolge geluidsoverlast, overtreden van door een gemeente strafbaar gestelde gedragingen) etc.

Het netwerk van sociale en maatschappelijke voorzieningen is bijzonder ruim. De soorten maatregelen zijn dan ook onmogelijk opsombaar. Voorbeelden van sancties zijn geldboetes, een werkstuk maken, huisarrest, het verblijf in een begeleidingstehuis, een halfopen of een gesloten gemeenschapsinstelling, toezicht van een maatschappelijk consulente en/of een justitieassistente, thuisbegeleiding, een pleegplaatsing etc.

 

Teneinde kwalitatieve en onafhankelijke bijstand te garanderen aan de minderjarigen in onze maatschappij, werd voorzien in speciale jeugdpermanenties aan de verschillende advocatenbalies.

 

De advocaten die tot deze permanenties behoren hebben ervaring in jeugdzaken, en hebben normaliter ook een speciale opleiding genoten om minderjarigen te mogen bijstaan. Deze opleiding laat niet alleen toe dat jeugdadvocaten zich kunnen oriënteren in het kluwen dat het jeugdrecht is, maar ook dat zij met soms zeer jonge kinderen kunnen omgaan wanneer deze slachtoffer zijn geworden van bepaalde feiten, of wanneer zij feiten hebben gepleegd of slachtoffer zijn van een bepaalde maatschappelijke of familiale situatie.

 

Meester Siegfried De Mulder behaalde in 2010 het certificaat van de Bijzondere Opleiding in het Jeugdrecht en werkt mee aan de jeugdpermanentie georganiseerd door de Nederlandse Orde bij de Balie van Brussel. Daaronder valt ook Asse en omstreken.

 

Als u minderjarig bent en bijstand van een jeugdadvocaat kan gebruiken, kan u op Meester De Mulder een beroep doen. Veel voorwaarden zijn er niet:

  • u dient te bewijzen minderjarig te zijn (identiteitskaart)
  • de advocaat handelt onafhankelijk en uitsluitend in de belangen van de minderjarige, aldus onafhankelijk van de belangen van de ouders dewelke de advocaat niet kunnen betalen
  • de advocaat doet zijn tussenkomst onder de kosteloze tweedelijnsbijstand (pro-deo)