Hervorming van het erfrecht

Door de wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht wordt vanaf 1 september 2018 het erfrecht grondig gewijzigd.

De beschermde reserve van afstammelingen wordt verkleind tot de helft van de nalatenschap. De erflater kan over de helft van zijn nalatenschap vrij beschikken.

Van de bescherming van de reserve in natura (door middel van inkorting en teruggave van de goederen in natura) wordt overgestapt naar een reserve in waarde. Reservataire erfgenamen zullen enkel de waarde kunnen opeisen van de schenkingen die hun reserve aantasten, maar niet de geschonken goederen zelf.

De waardering van schenkingen met het oog op de inkorting moet vanaf 1 september 2018 gebeuren op basis de intrinsieke waarde van de geschonken goederen op de dag van de schenking, vervolgens geïndexeerd tot de dag van het overlijden.

Het wettelijk vermoeden van inbreng wordt, voor wat betreft erfgenamen die geen afstammelingen zijn, vervangen door een vermoeden van vrijstelling van inbreng.

 

Het verbod op erfovereenkomsten wordt vereenvoudigd en versoepeld. De wettelijk toegelaten erfovereenkomsten worden uitgebreid. Het zal nu mogelijk zijn voor kinderen en ouders om een globale erfovereenkomst af te sluiten. Deze overeenkomst biedt ouders de mogelijkheid om reeds vóór hun overlijden samen met hun kinderen op bindende wijze hun nalatenschap te regelen.

De Mulder Advocaten kan u adviseren over al uw vragen over nalatenschappen en erfkwesties.

oktober 1, 2018