Familierecht – Erfrecht – Nalatenschappen

FAMILIERECHT – ERFRECHT – NALATENSCHAPPEN

 

 

Dringende en voorlopige maatregelen – voorlopige maatregelen

 

U wenst weg te trekken van uw echtgeno(o)t(e), of wenst een situatie van een weggetrokken echtgenoot voorlopig wettelijk te laten regelen, of u wenst dat uw echtgen(o)t(e) de gezinswoning voor een zekere periode verlaat teneinde een bezinningsperiode in te lassen, dan wel in afwachting van een mogelijke toekomstige echtscheidingsprocedure.

 

Een eenvoudige procedure, op basis van een ernstig verstoorde verstandhouding, gebracht voor de Familierechtbank, laat toe om deze feitelijke scheiding  juridisch (tijdelijk) te regelen. De Familierechter geeft de toelating om afzonderlijk te gaan wonen met wederzijds storingsverbod, treft maatregelen omtrent de kinderen (gezag, verblijf, onderhoudsgeld), beslist wie voorlopig de schulden moet blijven afbetalen, kent het voorlopig gebruik toe van het meubilair, en kent eventueel een persoonlijk onderhoudsgeld toe aan een van de echtgenoten.

 

Indien er tijdens de periode van feitelijke (of juridisch uitgesproken) scheiding geen verzoening meer mogelijk is kan er een echtscheidingsprocedure gestart worden.

 

 

Echtscheidingen

 

U kan steeds in alle confidentialiteit terecht bij het advocatenkantoor De Mulder teneinde u grondig te laten informeren over echtscheidingsmogelijkheden via gerechtelijke weg, maar ook voor bijstand in echtscheidingsbemiddelingen.

 

Op een praktische en adequate wijze tracht Meester De Mulder tot een echtscheidingsuitspraak te komen, zonder daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Ook voor een goed bijna psychologisch gesprek kan desgewenst tijd worden gemaakt.

 

Heden ten dage kan u uit de echt scheiden op basis van een te bewijzen onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (bewijsbaar partnergeweld, strafrechtelijke veroordeling, geestesstoornis, seksuele problemen), op basis van een onderlinge overeenkomst (zogenaamde Echtscheiding Onderlinge Toestemming of EOT), dan wel op basis van een feitelijke scheiding van 6 maand (indien beide echtgenoten akkoord gaan over deze echtscheidingsvorm), hetzij op basis van een feitelijke scheiding van 1 jaar (indien de andere echtgenoot de echtscheiding betwist of niet wenst mee te werken).

 

De feitelijke scheiding kan u juridisch bewijzen aan de hand van een attest van woonst met historiek van adressen, waaruit blijkt dat u sinds minstens 6 maanden of minstens 1 jaar op een ander adres woont.

 

 

Betwistingen inzake of ten gevolge van de beëindiging van een feitelijke tweerelatie of wettelijke samenwoning

 

Het betreft dan vaak discussies betreffende in onverdeeldheid/gezamenlijk aangekochte roerende of onroerende goederen welke dienen verdeeld na de breuk.

 

Maar evengoed kan dit betrekking hebben op een onderhoudsgeld.

 

Vraag tijdig raad en laat u bijstaan voor advies, een minnelijke oplossing of een gerechtelijke procedure.

 

 

Vereffening-verdeling van de huwelijkse goederen na echtscheiding

 

Meester De Mulder bekijkt samen met u in welke mate er, zelfs na een vechtscheiding, toch een minnelijke vereffening-verdeling mogelijk is.

 

Bij gebreke, en zeker indien er onroerend goed in het spel is, zal de notaris tussenkomen teneinde tot een vereffening-verdeling te komen.

 

Is het ook bij de notaris onmogelijk om te vereffenen en verdelen, dan kan nog steeds een gerechtelijke vereffening – verdeling worden doorgevoerd.

 

 

Regelingen betreffende de kinderen – alimentatievorderingen/ onderhoudsgeld

 

Groot pijnpunt bij een echtscheiding of breuk tussen 2 ouders, betreft de regeling voor het kind/de kinderen: wie gaat voor hen zorgen? Welke periodes? Hoe moet de financiële kant worden geregeld?

 

Het advocatenkantoor De Mulder zal u op een menselijke manier bijstaan teneinde de beste oplossing te zoeken voor u maar ook voor de kinderen. Het belang van de kinderen telt immers evengoed.

 

Hetzij kan er een bemiddelde oplossing worden gevonden tussen beide ouders, dan wel kan er bij de Familierechtbank een beslissing worden opgelegd.

 

Daarbij kan u rekenen op een jarenlange ervaring van De Mulder Advocaten, actief aan de balie sinds 2006.

 

Te regelen aspecten aangaande de kinderen betreffen ondermeer:

 

  • ouderlijk gezag (beslissingen over schoolkeuze, religie etc.)
  • co-ouderschap / bilocatieregelingen / omgangsrechten/ week-om-week regelingen, regelingen van 1 weekend op 2 etc.
  • regelingen van de schoolvakanties
  • welke ouder het kind waar gaat ophalen en terugbrengen
  • desgevallend alimentatie of onderhoudsgeld (betreft de bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder teneinde te voorzien in de dagelijkse behoeften van het kind en diens opleiding)
  • desgevallend regeling betreffende de buitengewone kosten ( betreft de bijdrage van iedere ouder in andere dan normale dagdagelijkse kosten, als daar zijn schoolreizen, hobby’s, medische kosten, orthopedie, etc.)
  • regeling van het kindergeld
  • etc.

 

Erfrecht – nalatenschappen

 

Terwijl uw dierbare u niet lang geleden verliet, dient er reeds worden nagedacht over welke stappen er dienen gezet rond de erfenis.

 

Dient deze verworpen? Kan deze worden aanvaard? Kan er eerst worden nagegaan in welke mate geen risico’s worden genomen bij aanvaarding?

 

Hoe zal de verdeling eruit zien?

 

Is het testament echt? Kon het nog worden opgesteld door de overledene, rekening houdende met de situatie waarin hij verkeerde?

 

Wat met vroegere schenkingen en de impact daarvan op de nalatenschap?

 

In al deze vraagstukken kan het advocatenkantoor ‘De Mulder Advocaten’ u in alle confidentialiteit bijstaan, zuiver voor advies, maar ook teneinde u bij te staan bij de notaris. Aarzel niet u te bevragen.